Έργο «SARA», εργαλεία καινοτομίας στις MME τροφίμων,ΕΚΕΤΑ, 2005, Σεπτέμβριος

Έργο «SARA»,  εργαλεία καινοτομίας  στις MME τροφίμων,ΕΚΕΤΑ, 2005, Σεπτέμβριος

Το Ευρωπαϊκό έργο SARΑ (2003-2006) «SUPPLY ARRANGEMENTS ENRICHING INNOVATION» με συντονιστή το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης, επιχειρεί να δώσει μια νέα ώθηση για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαϊκών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Τροφίμων.

Έτσι εφαρμόζει πιλοτικά καινοτόμες μεθόδους Διοίκησης όπως, Ανάλυση Αξίας, (value analysis), Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, (supply chain management), Διαχείριση Γνώσης (knowledge management) και αναλύει τη συσχέτιση των μεθόδων αυτών με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Σε σχετική ημερίδα που έγινε τον Σεπτέμβριο του 2005 στο Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου SARΑ (2003-2006) «SUPPLY ARRANGEMENTS ENRICHING INNOVATION» που έτρεξε για περίπου 6 μήνες με συντονιστή το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης.

Σκοπός της πιλοτικής αυτής έρευνας ήταν η χαρτογράφηση επιλεγμένων επιχειρήσεων σε σχέση με τις πιο κάτω μεθόδους διοίκησης

α) Διαχείριση Γνώσης (Knowledge management),
β) Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management),
γ) Ανάλυση Αξίας (Value Analysis)
δ) Δικτύωση ΜΜΕ (SME Networking)

ώστε μαζί με άλλα παρεμφερή δεδομένα να δημιουργηθεί καινοτόμο εργαλείο που να ενσωματώνει τις πρακτικές αυτές και να δημιουργεί πεδίο ανταγωνιστικότητας για τις ΜΜΕ επιχειρήσεις στο χώρο των τροφίμων.
Το έργο αυτό ανέλαβε και ολοκλήρωσε ο σύμβουλος Μιχ. Λολίδης των “Noriaki Kano laboratories” σε συνεργασία με την ερευνητή κα Χρ. Νάνου από το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης.

Παρουσίαση του εργαλείου