Μαθηματικά Μοντέλα Ανάλυσης σε Συστήματα Διαρκούς Βελτίωσης Διεργασιών, 2013, Νοέμβριος.

Μαθηματικά Μοντέλα Ανάλυσης σε Συστήματα Διαρκούς Βελτίωσης Διεργασιών, 2013, Νοέμβριος.

Επισκόπηση και  ανάλυση μοντέλων  συσχέτισης  συστημάτων διαρκών βελτίωσης. Επικέντρωση σε συστήματα  μέσω «προτάσεων ιδεών». Στόχοι: 1. η  δημιουργία πλαισίου διαρκούς βελτίωσης χρησιμοποιώντας το σύστημα « Προτάσεις για Βελτίωση» – IDEMAS και 2. η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων καταλήγοντας σε «Ευκαιρίες για […]

Read more »