Σύστημα διαχείρισης κρίσεων, ISCM, 2011, Φεβρουάριος

Σύστημα διαχείρισης κρίσεων, ISCM, 2011, Φεβρουάριος

Είναι σύστημα με μεθόδους, διεργασίες, διαδικασίες, τεκμηρίωση και συστημική εμπλοκή ανθρ. πόρων, μέσων, οργάνωσης, τεκμηρίωσης & λοιπών συστημάτων διαχείρισης. Οπότε επιθεωρείται και ανασκοπείται σε τακτά προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα.

Βασίζεται σε διεθνή πρότυπα όπως AS/NZS 4360:2004 ( είναι το πρότυπο αναφοράς του ΙSCM), και οδηγούς όπως ISO/IEC GUIDE 51, ISO/IEC GUIDE 73, ISO 3534-1 .Χρησιμοποιείται εκτενώς η μεθοδολογία FMEA* για την αξιολόγηση των κινδύνων

Ολοκληρώνεται με υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης όπως τα ISO 900, ISO 14001, OSHAS 18001, HACCP, ISO 22000, ISΟ 27001, SA 8000

Βασίζεται στην επικοινωνία εντός και εκτός του οργανισμού σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής της κρίσης

Περισσότερα…