Σύστημα αξιολόγησης εφοδιαστικής αλυσίδας σχετικά με την ποιότητα ( supply chain quality radar), 2015, Οκτώβριος

Σύστημα αξιολόγησης  εφοδιαστικής αλυσίδας σχετικά με την ποιότητα ( supply chain quality radar), 2015, Οκτώβριος

Αναπτύχθηκε μεθοδολογία αξιολόγησης της ποιότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας με αντικειμενικά κριτήρια σε μια σειρά από παραμέτρους.

H μέθοδος αναπτύχτηκε με την συνεργασία του μηχανικού Δ.Π.Θ. κου Νικ.Γαιτανίδη.

Περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.