Μοντέλο συσχέτισης “5S” & κλίμα ασφάλειας των εργαζομένων, 2013, Ιούλιος

Μοντέλο  συσχέτισης “5S” & κλίμα ασφάλειας των εργαζομένων, 2013, Ιούλιος

Στα πλαίσια ερευνητικής εργασίας με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική σχολή, τμ. Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης αναπτύχθηκε ένα μοντέλο συσχέτισης του συστήματος “5S” και του κλίματος ασφάλειας των εργαζομένων οργανισμού.
Η ανωτέρω ερευνητική εργασία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τους μηχανικούς Θ.Χολερίδη, Π.Κακαρέτσα.Η διαδικασία εφαρμογής του 5S σε μια παραγωγική μονάδα, ο τρόπος αξιολόγησης του κλίματος ασφαλείας στον χώρο εργασίας αλλά και οι διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα τα παραπάνω μελετήθηκαν υλοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν.
Το κλίμα ασφαλείας καθώς και η παραγωγικότητα των εργαζομένων υπολογίστηκαν πριν και μετά την εφαρμογή του συστήματος 5S μετρούμενες σε διαφορετικές ομάδες αναφοράς
Παρόλο που η ασφάλεια στο χώρο εργασίας είναι ένα σημαντικό στοιχείο σε μια επιχείρηση, η διοίκηση συχνά δίνει προτεραιότητα στην μείωση του κόστους. Έτσι υπάρχει η ανάγκη να βρεθεί μια τεχνική –μοντέλο που θα μειώνει το κόστος και παράλληλα θα αυξάνει την ασφάλεια στην εργασία.
Έρευνες πάνω στο συγκεκριμένο τομέα έχουν δείξει ότι η λιτή παραγωγή είναι στη κατεύθυνση αυτή.
Η συγκεκριμένη εργασία και το μοντέλο εφαρμογής που εξήχθη υλοποιήθηκε σε μια εταιρεία παραγωγής, χρησιμοποιώντας μια λιτή τεχνική, το σύστημα 5S, ώστε να διασαφηνιστεί η παραπάνω σχέση.
Ομάδες εργαζομένων, υποθέσεων και ελέγχου, συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια βασισμένα στο κλίμα ασφαλείας της επιχείρησης τόσο πριν, όσο και μετά την εφαρμογή των 5S
Η αποτελεσματικότητα των 5S προσδιορίστηκε μέσω δύο μέτρων παραγωγικότητας ( χρόνος κύκλου, απαιτούμενος χώρος,). Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι το κλίμα ασφάλειας των εργαζομένων της μονάδας αυξήθηκε μετά την εφαρμογή των 5S (p value = 0,0085).
Ο χρόνος κύκλου εργασιών μειώθηκε κατά 16.6% και η αξιοποίηση του απαιτούμενου χώρου μειώθηκε κατά 22,2% στο τμήμα A και 13.15%. στο τμήμα B.
Τα 5S όχι μόνο βελτίωσαν τις διαδικασίες μειώνοντας το κόστος, αλλά και βελτίωσαν το κλίμα ασφάλειας των εργαζομένων…….
Για περισσότερες πληροφορίες στη μέθοδο και το μοντέλο επικοινωνήστε μαζί μας .