Μεθοδολογίες & Πρακτικές Ανταγωνιστικότητας, ΣΕΒ δίκτυο πααραγωγικότητας, Φεβρ.2013

Η «Μελέτη Στρατηγικής των Ελληνικών Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη πρακτικών λειτουργικής ευελιξίας και οργανωτικής καινοτομίας» που έχει εκπονήσει ο ΣΕΒ, Φεβρ. 2013, παρουσιάζει τις πιο διαδεδομένες βέλτιστες πρακτικές όπως αυτές έχουν αναδειχθεί από την ίδια την ελληνική αγορά. Μελετήθηκαν διεξοδικά 22 Θεματικά Πεδία ενδιαφέροντος για τα ελληνικές επιχειρήσεις, εντός των οποίων εντάσσονται πρακτικές λειτουργικής ευελιξίας και οργανωτικής καινοτομίας, τις οποίες η Διοίκηση μιας επιχείρησης καλείται να μελετήσει και να εισάγει στη Στρατηγική της.

Δείτε τα 22 θεματικά πεδία…