Μαθηματικά Μοντέλα Ανάλυσης σε Συστήματα Διαρκούς Βελτίωσης Διεργασιών, 2013, Νοέμβριος.

Μαθηματικά Μοντέλα Ανάλυσης σε Συστήματα Διαρκούς Βελτίωσης Διεργασιών, 2013, Νοέμβριος.

Επισκόπηση και  ανάλυση μοντέλων  συσχέτισης  συστημάτων διαρκών βελτίωσης. Επικέντρωση σε συστήματα  μέσω «προτάσεων ιδεών».

Στόχοι:

1. η  δημιουργία πλαισίου διαρκούς βελτίωσης χρησιμοποιώντας το σύστημα « Προτάσεις για Βελτίωση» – IDEMAS και

2. η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων καταλήγοντας σε «Ευκαιρίες για Διαρκή Βελτίωση» (OFI), με την χρήση των μαθηματικών εργαλείων.

Η ανωτέρω εργασία έγινε σε συνεργασία με τον κ. Σ. Σπάρταλη, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και Πρόεδρο του Τμήματος.

Συμμετοχή στο  ερευνητικό έργο αυτό από  τον τελειόφοιτο  μηχανικό παραγωγής κ.  Μ.Μαυρούλη.

Για περισσότερες πληροφορίες στα μοντέλα αυτά  επικοινωνήστε μαζί μας.