ΤRM: ολοκληρωμένη διαχείριση κινδύνων με βάση τον χάρτη επικινδυνότητας, 2015, Σεπτέμβριος

ΤRM: ολοκληρωμένη διαχείριση κινδύνων με βάση τον χάρτη επικινδυνότητας, 2015, Σεπτέμβριος

Ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης κινδύνου σε επιχειρήσεις.
Καλύπτει κάθε κίνδυνο σε όλες τις εταιρικές διεργασίες, εξασφαλίζοντας συμμόρφωση, διασφάλιση και προληπτικά- συστηματικά, υποστήριξη στη διεργασία λήψης αποφάσεων.
Αναπτύσσει την αρχιτεκτονική ρίσκου, την στρατηγική και τα πρωτόκολλα κινδύνων σε τακτικό και στρατηγικό επίπεδο.
Το σύστημα ΤRM v.1 αναπτύχτηκε με την συνεργασία της μηχανικού Δ.Π.Θ. κας Δημ. Σακελλαρίου.
Περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δοθεί κωδικός για πρόσβαση σε σχετική βάση δεδομένων.