Πρότυπη μεθοδολογία αξιολόγησης συστήματος 5S μέσα από ΚPI’s και οπτική απεικονίση, 2015, Ιούλιος

Πρότυπη μεθοδολογία αξιολόγησης συστήματος 5S μέσα από ΚPI’s και οπτική απεικονίση,  2015, Ιούλιος

Αναπτύχθηκε μεθοδολογία που ποσοτικοποιεί και αξιολογεί (benchmarking) τις παραμέτρους για κάθε “S” του συστήματος 5S.
Με αντικειμενικά κριτήρια και με κατάλληλη συγκριτική απεικόνιση, δημιουργεί πρακτικά και απλά συνθήκες για διαρκή βελτίωση στο shop floor.
H μέθοδος αναπτύχτηκε με την συνεργασία της μηχανικού Δ.Π.Θ. κας Βασ. Θεοδωρίδου.
Περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.