Πνευματική ιδιοκτησία & Noriaki Kano laboratories

  1. Ο συνεργάτης των ΝΟRIAKI ΚΑΝΟ LABS που συμμετέχει ουσιαστικά, με την ιδιότητά του αυτή, στη διαμόρφωση επιστημονικών-ερευνητικών εργασιών, δικαιούται να γίνεται μνεία του ονόματός του στις σχετικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις με την υποχρέωση να αναφέρεται η υπαγωγή του στον οργανισμό ΝΟRIAKI ΚΑΝΟ LABS  
  2. Η μνημόνευση ερευνητικών εργασιών, που εκπονήθηκαν ολικά ή μερικά στα ΝΟRIAKI ΚΑΝΟ LABS ή με οικονομική ή άλλη υποστήριξή του, πρέπει να αναφέρει, όπου αυτά ισχύουν, την υπαγωγή των αντίστοιχων εμπλεκομένων στα ΝΟRIAKI ΚΑΝΟ LABS ως τόπο πραγματοποίησης της έρευνας-δουλειάς  τα ΝΟRIAKI ΚΑΝΟ LABS  ή να κάνει άλλη κατάλληλη μνεία της συνδρομής του.
  3. Τα ΝΟRIAKI ΚΑΝΟ LABS στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους, σκοπό έχουν να προάγουν την επιστημονική έρευνα.Για τη διάθεση των προϊόντων της έρευνας στον οικονομικό χώρο και την εμπορική εκμετάλλευση των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:
  • Προϊόντα Έρευνας (ΠΕ) είναι τα προϊόντα που προέρχονται από δραστηριότητες βασικής ή εφαρμοσμένης έρευνας ή παροχή υπηρεσιών και έχουν συνήθως άμεσα κοινωνικοοικονομικά οφέλη.
  • Εφεύρεση είναι το αποτέλεσμα μιας νέας ολοκληρωμένης διαδικασίας έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α). Τα αποτελέσματα μιας εφεύρεσης, για να έχουν εμπορική αξία, πρέπει να προστατεύονται νομικά (άμεση αίτηση κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας).
  • Καινοτομία είναι η μεταφορά ενός αποτελέσματος έρευνας σε νέο ή βελτιωμένο προϊόν και η διαδικασία για τη χρήση σε εμπορικό ή κοινωνικό επίπεδο, όπως επίσης η ανάπτυξη νέας διαδικασίας, νέου τρόπου σκέψης, αντιμετώπισης μιας κατάστασης, και η αναγνώριση νέας ανάγκης ή τάσης της αγοράς, βασισμένη σε προϋπάρχουσες γνώσεις προερχόμενες από βασική ή εφαρμοσμένη έρευνα.Τα καινοτόμα προϊόντα συνήθως δεν αποτελούν βάσεις για αίτηση ευρεσιτεχνίας, καθώς οι βάσεις πάνω στις οποίες στηρίζονται πρέπει να έχουν προστατευτεί στο προηγούμενο στάδιο του ερευνητικού αποτελέσματος. Εάν δεν μπορούν να κατοχυρωθούν νομικά, πρέπει να μπορούν να υποστηρίζονται νομικά με στοιχεία από τα αρχεία των ερευνητών ή των δημιουργών (Ποινικός Κώδικας άρθρο 370 Β και Γ).
  • Ανταγωνιστικά προγράμματα είναι τα ερευνητικά προγράμματα, για τα οποία η χρηματοδότηση έγινε ύστερα από ανοικτή προκήρυξη ενός φορέα, δίχως να καθορίζει επακριβώς το αντικείμενο και το αποτέλεσμα.
  • Μη ανταγωνιστικά προγράμματα είναι εκείνα τα οποία ανατίθενται στο φορέα υλοποίησης, άμεσα ή μέσω διαγωνισμών με σύμβαση για συγκεκριμένο αντικείμενο (Κοινοτική Οδηγία 92/50 άρθρα Ια, Ιβ, Ιγ).Οι ανωτέρω ορισμοί θα αναφέρονται σωρευτικά και χάριν συντομίας στη συνέχεια ως Αποτελέσματα Έρευνας (ΑΕ).
  1. Τα πνευματικά δικαιώματα ενός ΑΕ ανήκουν σε όλους τους ερευνητικά συμμετέχοντες στη διαδικασία ανάπτυξης ή/και παραγωγής και στα ΝΟRIAKI ΚΑΝΟ LABSΣε περίπτωση δημοσίευσης μέρους ή ολόκληρης της εργασίας, ή αίτησης για ευρεσιτεχνία ή δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων σε οποιαδήποτε μορφή πρέπει να αναφέρονται τα ονόματα όλων των ερευνητών που έλαβαν μέρος στην πραγμάτωση της εργασίας, καθώς επίσης και ο τόπος διεξαγωγής της δημιουργίας.Στην περίπτωση έργου που δημιουργήθηκε εξολοκλήρου ή εν μέρει στα ΝΟRIAKI ΚΑΝΟ LABS  πρέπει να μνημονεύονται  τα ΝΟRIAKI ΚΑΝΟ LABS  ως φορέας ή συμμετέχων φορέας ανάπτυξης ή υλοποίησης.